​កម្ពុជា​បើក​វគ្គ​ហ្វឹក​ហ្វឺន​លំហាត់​ឆ្មាំ​អង្គរ ២០១៤ រវាង​កង​ទ័ព​ជើង​គោក​កម្ពុជា និង​កង​ទ័ព​​អាមេរិក​ប្រចាំ​អាស៊ី​ប៉ាស៊ីហ្វិក​ នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃ​ចន្ទ​​នេះ​ក្នុង​ខេត្ត​កំពង់​ស្ពឺ លើ​ការ​ងារ​សហ​ប្រតិ​បត្តិ​ការ​សន្តិ​សុខ និង​ដើម្បី​កសាង​សមត្ថភាព​ជួយ​សង្គ្រោះ​គ្រោះ​មហន្តរាយនិង​ជំនួយ​មនុស្ស​ធម៌។
Headlines:
LIFT-JOBS-logo

PPR Assistant Manager

Job summary

Represented by
HR-Inc-logo

Tel: +855 (23) 211437

Website: www.hrinc.com.khOrganization: HRINC (Cambodia) Co., Ltd.
Address: Building #10, OknhaPich Avenue (Street 242), SankatChaktumok, Khan Daun Penh, Phnom Penh
Location: Phnom Penh, Cambodia, Southeast Asia
Contact Phone: +855 (23) 211 437
Contct Email: vorn.sokhemarin@hrinc.com.kh
Website: www.hrinc.com.kh
Deadline: November 16, 2012

Detail

PPR Assistant Manager

HRINC Cambodia is seeking for a potential candidate with experience in Sale and Marketing Management, and ability to work as PPR Assistant Managerfor our client who is a well-known company. We would like to invite highly motivated and competent candidates to join our teams as:

Location: Phnom Penh

Duties & Responsibilities

 • Maintain and develop relationships with existing dealers via meetings, telephone calls and Email.
 • Develop and maintain a customer database
 • Visit Potential customer to capture new Sales opportunity.
 • Combine Sales, Ordering, Stock Situation, and After Sales Activities in Monthly Report and propose to manager once a month.
 • Develop and maintain sales and promotional materials
 • Monitor competitor’s movement, market conditions and product development.
 • Liaise with suppliers on Sales and ordering activity.
 • Make proposal on Sales and after sales strategy and planning for the department to the Manager.
 • Assist Manager in making and managing the yearly budget.
 • Check Quality of product and service delivery to dealers and users.
 • Follow up payment until dealers or customer before goods delivery.
 • Hand all related jobs with Goods delivery to dealers after receive order and settle payment from dealers.

Requirements

 • Bachelor degree in the related field.
 • At least 4 years’ experience in sale & marketing and other related field.
 • Experience of Sales Operations is an advantage.
 • Be able to write & speak English.
 • Strong working ethic and professional manner.
 • Good Computer knowledge, internet & E-mail.
 • Ability to work under pressure with tight deadline
 • Strong interpersonal and communication skills
 • Willing to travel to province

HOW TO APPLY

Good benefits and competitive package will be offered to successful candidate. For more information, please feel free to contact us via phone call or e-mail address below. Interested candidates please submit your Curriculum Vitae to the E-mail address below:

E-mail: ngorn.navuth@hrinc.com.kh
Tell: 077 67 68 77
Website:
www.hrinc.com.kh; www.hrinc.asia
Closing date : November 16, 2012 at 17:00