​កម្ពុជា​បើក​វគ្គ​ហ្វឹក​ហ្វឺន​លំហាត់​ឆ្មាំ​អង្គរ ២០១៤ រវាង​កង​ទ័ព​ជើង​គោក​កម្ពុជា និង​កង​ទ័ព​​អាមេរិក​ប្រចាំ​អាស៊ី​ប៉ាស៊ីហ្វិក​ នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃ​ចន្ទ​​នេះ​ក្នុង​ខេត្ត​កំពង់​ស្ពឺ លើ​ការ​ងារ​សហ​ប្រតិ​បត្តិ​ការ​សន្តិ​សុខ និង​ដើម្បី​កសាង​សមត្ថភាព​ជួយ​សង្គ្រោះ​គ្រោះ​មហន្តរាយនិង​ជំនួយ​មនុស្ស​ធម៌។
Headlines:
LIFT-JOBS-logo

Warehouse Controller

Job summary

Represented by
HR-Inc-logo

Tel: +855 (23) 211437

Website: www.hrinc.com.khOrganization: HRINC (Cambodia) Co., Ltd.
Address: Building #10, OknhaPich Avenue (Street 242), SankatChaktumok, Khan Daun Penh, Phnom Penh
Location: Phnom Penh, Cambodia, Southeast Asia
Contact Phone: +855 (23) 211 437
Contct Email: vorn.sokhemarin@hrinc.com.kh
Website: www.hrinc.com.kh
Deadline: November 16, 2012

Detail

Warehouse Controller

HRINC Cambodia is seeking for a potential candidate with experience in Warehouse and InventoryManagement, and ability to work as Warehouse Controllerfor our client who is a well-known company. We would like to invite highly motivated and competent candidates to join our teams as:

Responsibilities:

 • Control the inventory of equipments and other company assets into warehouse imported or purchased locally
 • Control the unloading activities of inventory coming into warehouse and loading activities for the inventory going out from warehouse to different locations
 • Control and ensure that the inventory of equipments and other assets for proper physical storage with proper packaging according to the nature and sensitiveness of the inventory
 • Ensure the documentations of all movements of inventory in and out of warehouse and timely update of information into inventory management software
 • Reporting of inventory status on regular interval basis
 • Conduct/Monitor physical count of inventory in warehouse on regular interval basis as per company guidelines
 • Manage the other tasks within the warehouse assigned by Logistic Manager
 • Manage the warehouse team acting as a team leader with proper people management, coordination and communication skill

Requirements:

 • Bachelor degree in Business Administration or other related
 • Two years experience in warehouse inventory control/management of telecom equipments
 • Knowledge of ACCPAC inventory management software would be advantage
 • Fluent Khmer and decent English both spoken and written
 • Computer skills (Microsoft Office)
 • Problem indentifying and solving attitude

HOW TO APPLY

Good benefits and competitive package will be offered to successful candidate. For more information, please feel free to contact us via phone call or e-mail address below. Interested candidates please submit your Curriculum Vitae to the E-mail address below:

E-mail                        : ngorn.navuth@hrinc.com.kh

Tell                 : 077 67 68 77

Website         : www.hrinc.com.kh; www.hrinc.asia

Closing date : November 16, 2012 at 17:00