​កម្ពុជា​បើក​វគ្គ​ហ្វឹក​ហ្វឺន​លំហាត់​ឆ្មាំ​អង្គរ ២០១៤ រវាង​កង​ទ័ព​ជើង​គោក​កម្ពុជា និង​កង​ទ័ព​​អាមេរិក​ប្រចាំ​អាស៊ី​ប៉ាស៊ីហ្វិក​ នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃ​ចន្ទ​​នេះ​ក្នុង​ខេត្ត​កំពង់​ស្ពឺ លើ​ការ​ងារ​សហ​ប្រតិ​បត្តិ​ការ​សន្តិ​សុខ និង​ដើម្បី​កសាង​សមត្ថភាព​ជួយ​សង្គ្រោះ​គ្រោះ​មហន្តរាយនិង​ជំនួយ​មនុស្ស​ធម៌។
Headlines:

Subscribe to the Phnom Penh PostYou can subscribe to the full edition of the Phnom Penh Post in print and/or electronic versions.

Frequency/Timing

The Phnom Penh Post is published on a daily basis. Subscriptions are activated immediately upon completion of the registration and payment process.

 • Subscribers to the OnLine Edition will be granted an access to:
  • The integral Phnom Penh Post daily edition in PDF format (morning release).
  • The full archive of the Phnom Penh Post since 1992 accessible in full text.
  • RSS feed updated daily.
 • Subscribers to the Print Edition (Cambodia-based only) receive their newspaper through hand delivery on the day of publication.

Rates

Full Online Edition - Single User license

2 Years Subscription to Phnom Penh Post online (2Y) US$ 100.00
1 Year Subscription to Phnom Penh Post online (1Y) US$ 60.00
6 Months Subscription to Phnom Penh Post online (6M) US$ 40.00
3 Months Subscription to Phnom Penh Post online (3M) US$ 25.00
1 Week 1 Week Access US$ 10.0

Print Edition

  English
Khmer Both
1 Year Subscription to Phnom Penh Post Print (1Y) US$ 175.00 US$ 60.00 US$ 235.00
6 Months Subscription to Phnom Penh Post Print (6M) US$ 90.00 US$ 35.00 US$ 125.00
3 Months Subscription to Phnom Penh Post Print (3M) US$ 48.00 US$ 20.00 US$ 68.00
1 Month Subscription to Phnom Penh Post Print (1M)
US$ 17.00 US$ 7.50 US$ 24.50

Payment

  Method of Payments :
 • Online subscribers (either international or Cambodia-based) may subscribe online through
  • Paypal payment gateway
  • 2CheckOut online retailer (Visa, Master, Amex cards accepted)
  • By US$ or Riel Cash to our office in Phnom Penh or Siem Reap
  • By US$ or Riel check drawn on a Cambodian bank
  • By Thai Baht check drawn on a Thai bank
  • US$ check which indicates on the check that it is payable at a bank in the US. If you are not able to provide such a check, we can process a US$ check payable in other countries except Thailand, at an additional fee of US$25. Checks should be crossed (//) in the upper left hand corner. We can not accept postal money orders.
  • Please check our online refund policy
 • Subscribers to the print edition (Cambodia-based only) may subscribe :
  • By US$ or Riel Cash to our office in Phnom Penh or Siem Reap
  • By US$ or Riel check drawn on a Cambodian bank

Cash

Payment in cash - in Riels or US Dollars - can be made only at our office in Phnom Penh and Siem Reap

Check

>>Checks are payable to Post Media Co., Ltd.<<

Payment by check can be made at our office in Phnom Penh and Siem Reap, or through our mailing address.

Phnom Penh address:

Post Media Co., Ltd.
888 Buidling F, 8th Floor
Phnom Penh Center
Corner Sothearos & Sihanouk Blvd
Sangkat Tonle Bassac
Khan Chamkarmon, Phnom Penh
Kingdom of Cambodia


Siem Reap Address:

Phnom Penh Post Siem Reap Bureau (Post Media Co. Ltd.)
No. 629 Street 6
Dangkum Commune
Siem Reap

Credit Card (for Online Edition Only)

Credit card payment can be processed through our secured Online Payment gateway. After choosing your product/subscription, the credit card processing is handled by Paypal.

 

How to Subscribe onLINE through paypal

Register
If you have not already done so, the first step is to register an account with our Web Site
In order to register simply follow this link
Login

Once you have registered an account, simply log-in with the username and password that you have set while registering your account.

Choose

 • Once you are logged-in, Click on "My Post" in the top Menu, then click on "My Subscriptions" in the drop down Menu.
 • You will be taken to a page where you can click "Get New Subscription"

- or -

 • If you are already logged in now you may simply follow this link


You may now choose your preferred subscription Plan and click "subscribe" button. You will be taken to Paypal, our payment gateway.


Payment

Please follow the instruction on-screen to make your payment, at the end of the process you will be returned to the Phnom Penh Post website

Access

Your subscription access and privilege are now linked to your registered account. In order to gain access to subscriber-restricted area, simply login with your account username and password.

Support  Should you encounter any difficulties during the subscription process or thereafter, please contact webmaster@phnompenhpost.com
Kindly indicate your account username in your email
If you do not hear back from us within a week of submitting credit card payment information, please inquire directly:


Mrs Chan Davy
Advertising and Circulation Manager
Subscriptions
email: subscription@phnompenhpost.com

NOTICE

The Phnom Penh Post is the only independent, non-partisan newspaper in Cambodia operating as a private business. Therefore, we are dependent upon subscription and advertising revenues to keep the paper running in a challenging economic climate. We request your fullest cooperation in not sharing your access code with others, but encouraging them to subscribe if they find the Post a publication worth supporting.