ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​ក្រុង​ស៊ូចូវ​ស្អាត​មិន​ចាញ់​ទីក្រុង​លើ​ទឹក វេនីស នៅ​អ៊ីតាលី

ក្រុង​ស៊ូចូវ​ស្អាត​មិន​ចាញ់​ទីក្រុង​លើ​ទឹក វេនីស នៅ​អ៊ីតាលី

ទេសចរណ៍

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
០៧ កញ្ញា ២០១២ | ១៥:២១

អ្នកយកព័ត៌មាន:
ភ្នំំពេញ ប៉ុស្តិ៍

ប្រធានបទផ្សេងៗ

សួនឧទ្យានហ៊ុមព័ទ្ធដោយព្រែក និងទេសភាពបន្សល់ពីប្រវត្តិសាស្ត្រ

ទីក្រុងស៊ូចូវលាតសន្ធឹងលើផ្ទៃទឹក ដូចនៅក្នុងភាពយន្តបុរាណចិន

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Telegram: 092 555 741
Email: webmasterpppost@gmail.com