ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​ដំណើរ​កម្សាន្ត​ទៅ​កាន់​ដែន​កោះ​ប្រៀប​បាន​នឹង​កូន​ទីក្រុង​ដ៏​ល្បី​នៅ​ខេត្ត​ក្រាប៊ី

ដំណើរ​កម្សាន្ត​ទៅ​កាន់​ដែន​កោះ​ប្រៀប​បាន​នឹង​កូន​ទីក្រុង​ដ៏​ល្បី​នៅ​ខេត្ត​ក្រាប៊ី

ទេសចរណ៍

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
២៦ កក្កដា ២០១៣ | ១៦:០៦

អ្នកយកព័ត៌មាន:
ឈឹម ស្រីនាង

ប្រធានបទផ្សេងៗ

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Telegram: 092 555 741
Email: webmasterpppost@gmail.com