ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​គឹម​សាវុធ៖ ជោគជ័យ​មិន​ចៃដន្យ​ទេ

គឹម​សាវុធ៖ ជោគជ័យ​មិន​ចៃដន្យ​ទេ

CEO Talk

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
២៣ មករា ២០១៣ | ១៦:២០

អ្នកយកព័ត៌មាន:
ហ៊ គីមសាយ

ប្រធានបទផ្សេងៗ

លោក គឹម សាវុធ ប្រធានក្រុមហ៊ុនខ្មែរហ្វូតផ្តល់សម្ភាសដល់ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ហេង ជីវ័ន

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Telegram: 092 555 741
Email: webmasterpppost@gmail.com