ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​កម្មករ​រោងចក្រ​យ៉ុងវ៉ា បើក​ប្រាក់​ពី​អាជ្ញាធរ ដែល​ក្រុមហ៊ុន​បាន​ជំពាក់

កម្មករ​រោងចក្រ​យ៉ុងវ៉ា បើក​ប្រាក់​ពី​អាជ្ញាធរ ដែល​ក្រុមហ៊ុន​បាន​ជំពាក់

ព័ត៌មានជាតិ

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
២២ កុម្ភៈ ២០១៣ | ១៦:១៥

អ្នកយកព័ត៌មាន:
មុំ គន្ធា and Shane Worrell

ប្រធានបទផ្សេងៗ

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Tel: Celcard: 078 555 166/ 078 555 133
Smart: 086 822 999 / 086 277 999