ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​កម្មករ​រោងចក្រ USA តវ៉ា ទាមទារ​ប្រាក់​បំណាច់​នៅ​ពេល​រោងចក្រ​បិទ​ទ្វារ

កម្មករ​រោងចក្រ USA តវ៉ា ទាមទារ​ប្រាក់​បំណាច់​នៅ​ពេល​រោងចក្រ​បិទ​ទ្វារ

ព័ត៌មានជាតិ

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
១៧ ធ្នូ ២០១៣ | ១៦:៤៥

អ្នកយកព័ត៌មាន:
មុំ គន្ធា and Sean Teehan

ប្រធានបទផ្សេងៗ

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Telegram: 092 555 741
Email: webmasterpppost@gmail.com