ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​ការស្រាវជ្រាវ៖ ក្រុម​ជនជាតិ​ដើម​ភាគ​តិច​នៅ​កម្ពុជា មាន​ចំនួន​ច្រើន​ជាង​ចំនួន​កត់ត្រា​បច្ចុប្បន្ន

ការស្រាវជ្រាវ៖ ក្រុម​ជនជាតិ​ដើម​ភាគ​តិច​នៅ​កម្ពុជា មាន​ចំនួន​ច្រើន​ជាង​ចំនួន​កត់ត្រា​បច្ចុប្បន្ន

ព័ត៌មានជាតិ

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
២៧ តុលា ២០១៦ | ១៦:០៣

ប្រធានបទផ្សេងៗ

អ្នកភូមិ​ជនជាតិ​ដើម​ភាគតិច​កំពុង​តែ​ប្រារព្ធ​ពិធី​អបអរទិវាជនជាតិ​ដើមភាគតិច​នៅ​ខេត្ត​មណ្ឌល​គិរី​កាល​ពី​ឆ្នាំ​មុន។ សហការី

ភ្នំពេញៈ ការសិក្សា​ស្រាវជ្រាវ​ដែល​មិនទាន់​បាន​បោះ​ពុម្ភ​ផ្សាយ​មួយ​បានឲ្យ​ដឹងថា មាន​ក្រុម​ជនជាតិ​ដើម​ភាគ​តិច​ច្រើន​ជាង​ចំនួន​ដែល​ធ្លាប់​បាន​កត់ត្រា​ កំពុង​តែ​រស់​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា ក៏ប៉ុន្តែ​ក្រុម​ជនជាតិ​ដើមជា​ច្រើន​កំពុង​តែ​ស្ថិត​នៅ​ក្នុង​ហានិភ័យ​នៃ​ការ​បាត់​បង់។

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Telegram: 092 555 741
Email: webmasterpppost@gmail.com