ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​ការ​ចរចា​ដំឡើង​ប្រាក់​ឈ្នួល​កម្មករ​ជួប​បរាជ័យ

ការ​ចរចា​ដំឡើង​ប្រាក់​ឈ្នួល​កម្មករ​ជួប​បរាជ័យ

ព័ត៌មានជាតិ

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
២០ មីនា ២០១៣ | ១៥:៣០

អ្នកយកព័ត៌មាន:
មុំ គន្ធា

ប្រធានបទផ្សេងៗ

> លោក រ៉ុង ឈុន ដឹកនាំកម្មករទាមទារលក្ខខណ្ឌការងារកន្លងមក ម៉ៃ វីរៈ

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Tel: Celcard: 078 555 166/ 078 555 133
Smart: 086 822 999 / 086 277 999