ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​ក្រុង​ខេមរភូមិន្ទ​កំពុង​ប្រឈម​នឹង​ការ​ខ្វះ​ទឹក​ស្អាត

ក្រុង​ខេមរភូមិន្ទ​កំពុង​ប្រឈម​នឹង​ការ​ខ្វះ​ទឹក​ស្អាត

ព័ត៌មានជាតិ

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
២០ ឧសភា ២០១៣ | ១៤:២២

អ្នកយកព័ត៌មាន:
ឃុត សុភចរិយា

ប្រធានបទផ្សេងៗ

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Telegram: 092 555 741
Email: webmasterpppost@gmail.com