ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​ក្រុម​ការងារ​ចម្រុះ​ត្រី​ភាគី​ប្រជុំ​បញ្ហា​ប្រាក់​ឈ្នួល​កម្មករ​ថ្ងៃ​ទី១៣

ក្រុម​ការងារ​ចម្រុះ​ត្រី​ភាគី​ប្រជុំ​បញ្ហា​ប្រាក់​ឈ្នួល​កម្មករ​ថ្ងៃ​ទី១៣

ព័ត៌មានជាតិ

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
១២ កញ្ញា ២០១៣ | ១៦:៣៤

អ្នកយកព័ត៌មាន:
មុំ គន្ធា

ប្រធានបទផ្សេងៗ

កម្មកររោងចក្រ SL ធ្វើបាតុកម្មតវ៉ាទាមលក្ខខណ្ឌការងារឲ្យប្រសើរឡើងនាពេលកន្លងមក ផា លីណា

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Tel: Celcard: 078 555 166/ 078 555 133
Smart: 086 822 999 / 086 277 999