ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​គេ​ថា ADB លាក់​របាយការណ៍​ដែល​គួរ​ឲ្យ​រិះគន់

គេ​ថា ADB លាក់​របាយការណ៍​ដែល​គួរ​ឲ្យ​រិះគន់

ព័ត៌មានជាតិ

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
២០ មីនា ២០១៣ | ១៥:២៨

អ្នកយកព័ត៌មាន:
ឃុត សុភចរិយា and Shane Worrell

ប្រធានបទផ្សេងៗ

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Telegram: 092 555 741
Email: webmasterpppost@gmail.com