ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​ច្បាប់​ថវិកា​ជាតិ ២០១៤ អាច​នឹង​ត្រូវ​អនុម័ត​ដោយ​ឯកបក្ស

ច្បាប់​ថវិកា​ជាតិ ២០១៤ អាច​នឹង​ត្រូវ​អនុម័ត​ដោយ​ឯកបក្ស

ព័ត៌មានជាតិ

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
២៨ តុលា ២០១៣ | ១៥:៤៥

អ្នកយកព័ត៌មាន:
Bridget Di Certo, Shane Worrell and Kevin Ponniah

ប្រធានបទផ្សេងៗ

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Telegram: 092 555 741
Email: webmasterpppost@gmail.com