ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​ជម្លោះ​បុគ្គលិក​និង​ណាហ្គាវើល​នៅ​តែ​មិន​មាន​ច្រក​ចេញ

ជម្លោះ​បុគ្គលិក​និង​ណាហ្គាវើល​នៅ​តែ​មិន​មាន​ច្រក​ចេញ

ព័ត៌មានជាតិ

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
២៥ មិថុនា ២០១៣ | ១៥:១៦

អ្នកយកព័ត៌មាន:
ឃុត សុភចរិយា

ប្រធានបទផ្សេងៗ

បុគ្គលិកណាហ្គាវើលធ្វើការតវ៉ានៅមុខកាស៊ីណូម្សិលមិញ ហុង មិនា

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Tel: Celcard: 078 555 166/ 078 555 133
Smart: 086 822 999 / 086 277 999