ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​ណាហ្គាវើល​បញ្ឈប់​បុគ្គលិក​ដែល​ធ្វើ​កូដកម្ម​ជាង ៤០០នាក់

ណាហ្គាវើល​បញ្ឈប់​បុគ្គលិក​ដែល​ធ្វើ​កូដកម្ម​ជាង ៤០០នាក់

ព័ត៌មានជាតិ

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
២៤ មិថុនា ២០១៣ | ១៤:៥៩

អ្នកយកព័ត៌មាន:
ឃុត សុភចរិយា and Shane Worrell

ប្រធានបទផ្សេងៗ

សមត្ថកិច្ចព័ទ្ធចាប់បុគ្គលិកណាហ្គាវើលដែលធ្វើការតវ៉ាកាលពីថ្ងៃអង្គារ ហុង មិនា

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Tel: Celcard: 078 555 166/ 078 555 133
Smart: 086 822 999 / 086 277 999