ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​ថ្ងៃ​ចូល​ឆ្នាំ​អ្នក​ភ្នំពេញ​ត្រូវ​ទុក​ដាក់​សំរាម​ខ្លួន​ឯង

ថ្ងៃ​ចូល​ឆ្នាំ​អ្នក​ភ្នំពេញ​ត្រូវ​ទុក​ដាក់​សំរាម​ខ្លួន​ឯង

ព័ត៌មានជាតិ

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
០៨ មេសា ២០១៣ | ១៣:៥០

អ្នកយកព័ត៌មាន:
ឃុត សុភចរិយា

ប្រធានបទផ្សេងៗ

គំនរសំរាមនៅដងវិថីមួយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីម្សិលមិញដែលមិនទាន់ត្រូវបានប្រមូល Scott Howes

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Telegram: 092 555 741
Email: webmasterpppost@gmail.com