ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​ទូរទស្សន៍​រដ្ឋ ឯកជន​ចាប់​អារម្មណ៍​រឿង​បឹងកក់

ទូរទស្សន៍​រដ្ឋ ឯកជន​ចាប់​អារម្មណ៍​រឿង​បឹងកក់

ព័ត៌មានជាតិ

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
០៨ កក្កដា ២០១៣ | ១៥:៣២

អ្នកយកព័ត៌មាន:
ឃុត សុភចរិយា and Shane Worrell

ប្រធានបទផ្សេងៗ

ស្ត្រីដែល​ភៀសខ្លួន​ចេញពី​ផ្ទះ​សំបែង​តម្រង់ជួរ​ទទួល​ទឹក​ និង​អាាហារ​។ AFP

ស្ត្រីសកម្មជនតវ៉ានៅសហគមន៍បឹងកក់ (អ្នកស្រី ទេព វន្នី ឆ្វេង)ក្នុងបាតុកម្មតវ៉ាកន្លងមក ហុង មិនា

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Telegram: 092 555 741
Email: webmasterpppost@gmail.com