ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​នាយក​រដ្ឋ​មន្ត្រី​ចង់​ឲ្យ​មាន​បណ្ណាល័យ​នៅ​គ្រប់​ពន្ធនាគារ

នាយក​រដ្ឋ​មន្ត្រី​ចង់​ឲ្យ​មាន​បណ្ណាល័យ​នៅ​គ្រប់​ពន្ធនាគារ

ព័ត៌មានជាតិ

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
២៦ កញ្ញា ២០១២ | ១៧:០១

អ្នកយកព័ត៌មាន:
មុំ គន្ធា

ប្រធានបទផ្សេងៗ

អ្នកទោសនៅក្នុងពន្ធនាគារមួយ កាលពីពេលកន្លងមក ហេង ជីវ័ន

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Telegram: 092 555 741
Email: webmasterpppost@gmail.com