ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​នួន ជា-ខៀវ សំផន បដិសេធ​មិន​ទទួល​ខុស​ត្រូវ​ការ​សម្លាប់​ក្នុង​របប​ខ្មែរ​ក្រហម

នួន ជា-ខៀវ សំផន បដិសេធ​មិន​ទទួល​ខុស​ត្រូវ​ការ​សម្លាប់​ក្នុង​របប​ខ្មែរ​ក្រហម

ព័ត៌មានជាតិ

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
០១ វិច្ឆិកា ២០១៣ | ១៥:០៧

អ្នកយកព័ត៌មាន:
Bridget Di Certo and Kevin Ponniah

ប្រធានបទផ្សេងៗ

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Tel: Celcard: 078 555 166/ 078 555 133
Smart: 086 822 999 / 086 277 999