ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​ពលរដ្ឋ​រង​ការ​រំលោភ​ដី​ធ្លី​មក​ពី​ទូទាំង​ប្រទេស​ស្វែង​រក​កិច្ច​អន្តរាគមន៍

ពលរដ្ឋ​រង​ការ​រំលោភ​ដី​ធ្លី​មក​ពី​ទូទាំង​ប្រទេស​ស្វែង​រក​កិច្ច​អន្តរាគមន៍

ព័ត៌មានជាតិ

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
១៣ មិថុនា ២០១៣ | ១៤:៥៧

អ្នកយកព័ត៌មាន:
ឃុត សុភចរិយា and Shane Worrell

ប្រធានបទផ្សេងៗ

សម្រាប់​ឆ្នាំ​នេះ​ចំនួន​ក្យូស​មាន​ប្រមាណ​ជាង​ ៣៥០ ក្យូស​។

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Telegram: 092 555 741
Email: webmasterpppost@gmail.com