ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​មេ​បក្ស​ប្រឆាំង​រិះគន់​សហគមន៍​អឺរ៉ុប​រឿង​អ្នក​ជំនាញ​បោះឆ្នោត

មេ​បក្ស​ប្រឆាំង​រិះគន់​សហគមន៍​អឺរ៉ុប​រឿង​អ្នក​ជំនាញ​បោះឆ្នោត

ព័ត៌មានជាតិ

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
២២ វិច្ឆិកា ២០១៣ | ១៦:៥១

អ្នកយកព័ត៌មាន:
មាស សុខជា and Kevin Ponniah

ប្រធានបទផ្សេងៗ

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Telegram: 092 555 741
Email: webmasterpppost@gmail.com