ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​រោងចក្រ SL រិះគន់​សហជីព ស៊ីខៅឌូ

រោងចក្រ SL រិះគន់​សហជីព ស៊ីខៅឌូ

ព័ត៌មានជាតិ

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
១៧ កញ្ញា ២០១៣ | ១៦:៤៥

អ្នកយកព័ត៌មាន:
មុំ គន្ធា

ប្រធានបទផ្សេងៗ

កម្មកររោងចក្រ SL រាប់ពាន់នាក់ធ្វើការតវ៉ានៅខាងមុខក្រសួងសង្គមកិច្ច កាលពីចុងខែមុន ផា លីណា

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Telegram: 092 555 741
Email: webmasterpppost@gmail.com