ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​រោង​ចក្រ First & Main ប្រកាស​ដាក់​លក់​ឡាយ​ឡុង

រោង​ចក្រ First & Main ប្រកាស​ដាក់​លក់​ឡាយ​ឡុង

ព័ត៌មានជាតិ

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
២៧ កញ្ញា ២០១២ | ១៥:៣០

អ្នកយកព័ត៌មាន:
មុំ គន្ធា

ប្រធានបទផ្សេងៗ

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Telegram: 092 555 741
Email: webmasterpppost@gmail.com