ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​រ៉ុង ឈុន ទៅ​ពាក់​ព័ន្ធ​ក្នុង​វិវាទ​រោង​ចក្រ​អាន់​ហ្វល

រ៉ុង ឈុន ទៅ​ពាក់​ព័ន្ធ​ក្នុង​វិវាទ​រោង​ចក្រ​អាន់​ហ្វល

ព័ត៌មានជាតិ

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
២១ កញ្ញា ២០១២ | ១៥:៤៨

អ្នកយកព័ត៌មាន:
មុំ គន្ធា

ប្រធានបទផ្សេងៗ

លោក រ៉ុង ឈុន (ពាក់មួកលឿង) ពេលចូលរួមក្នុងកូដកម្មនៅរោងចក្រតៃយ៉ាងកន្លងមក ម៉េង គីមឡុង

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Tel: Celcard: 078 555 166/ 078 555 133
Smart: 086 822 999 / 086 277 999