ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​លីកាដូ រក​ឃើញ​ផល​ប៉ះពាល់​លើ​កុមារ​ក្នុង​ពន្ធនាគារ

លីកាដូ រក​ឃើញ​ផល​ប៉ះពាល់​លើ​កុមារ​ក្នុង​ពន្ធនាគារ

ព័ត៌មានជាតិ

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
១៦ តុលា ២០១៣ | ១៤:៣២

អ្នកយកព័ត៌មាន:
ឆាយ ច័ន្ទនីដា and Kevin Ponniah

ប្រធានបទផ្សេងៗ

អវត្តមាន​សិច អាច​ធ្វើឲ្យ​អ្នកប្រឈម​នឹង​បញ្ហា​ផ្លូវចិត្ត និង​ស្រេ្តស​។

ភ្នំពេញៈ សុគន្ធ អាយុ ៨ឆ្នាំ បាន​ចំណាយ​ពេល​សើ្ទរ ៧ឆ្នាំ ដំបូង​នៃ​ជីវិត​ក្នុង​ពន្ធនាគារ។

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Telegram: 092 555 741
Email: webmasterpppost@gmail.com