ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​លោក​នាយក​រដ្ឋ​មន្ត្រី​អំពាវនាវ​ឲ្យ​មាន​ការ​ប្រុង​ប្រយ័ត្ន​ពី​ការ​បរិភោគ​ចំណី​អាហារ

លោក​នាយក​រដ្ឋ​មន្ត្រី​អំពាវនាវ​ឲ្យ​មាន​ការ​ប្រុង​ប្រយ័ត្ន​ពី​ការ​បរិភោគ​ចំណី​អាហារ

ព័ត៌មានជាតិ

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
១៤ ធ្នូ ២០១២ | ១៤:៣៧

អ្នកយកព័ត៌មាន:
ឃុត សុភចរិយា

ប្រធានបទផ្សេងៗ

ភ្នំពេញៈ លោក​នាយក​រដ្ឋ​មន្ត្រី​ហ៊ុន សែន បាន​អំពាវ​នាវ​ឱ្យ​មាន​ការ​ប្រុង​ប្រយ័ត្ន​ចំពោះ​ការ​បរិភោគ​ចំណី​អាហារ​និង​ជំរុញ​ឲ្យ​មាន​ការ​ស្រាវ​ជ្រាវ អំពី​ករណី​ពុល​អាហារ បន្ទាប់​ពី​បាន​កើត​ឡើង​ជា​បន្ត​បន្ទាប់​នា​ពេល​ថ្មីៗ​នេះ។

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Tel: Celcard: 078 555 166/ 078 555 133
Smart: 086 822 999 / 086 277 999