ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​សព​ឪពុក​លោក​នាយក​រដ្ឋ​មន្ត្រី​បញ្ចុះ​ថ្ងៃ​ទី១៧

សព​ឪពុក​លោក​នាយក​រដ្ឋ​មន្ត្រី​បញ្ចុះ​ថ្ងៃ​ទី១៧

ព័ត៌មានជាតិ

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
១៥ កក្កដា ២០១៣ | ១៤:៤០

អ្នកយកព័ត៌មាន:
ឃុត សុភចរិយា

ប្រធានបទផ្សេងៗ

មហាឧបាសក ហ៊ុន នាង នាពេលកន្លងមក ហេង ជីវ័ន

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Telegram: 092 555 741
Email: webmasterpppost@gmail.com