ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​សមត្ថកិច្ច​ទប់​អ្នក​បាត់​ដី​មិន​ឲ្យ​ទៅ​ក្បែរ​ផ្ទះ​នាយក​រដ្ឋ​មន្ត្រី

សមត្ថកិច្ច​ទប់​អ្នក​បាត់​ដី​មិន​ឲ្យ​ទៅ​ក្បែរ​ផ្ទះ​នាយក​រដ្ឋ​មន្ត្រី

ព័ត៌មានជាតិ

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
២៣ មេសា ២០១៣ | ១៤:២៩

អ្នកយកព័ត៌មាន:
ឃុត សុភចរិយា

ប្រធានបទផ្សេងៗ

នគរបាលរាជធានី និងក្រុមស្ត្រីអ្នកតវ៉ារុញច្រានគ្នា កាលពីម្សិលមិញ ផា លីណា

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Telegram: 092 555 741
Email: webmasterpppost@gmail.com