ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​សហគមន៍​កំពុង​រង់​ចាំ​ការ​សន្យា​របស់​អភិបាល​ថ្មី

សហគមន៍​កំពុង​រង់​ចាំ​ការ​សន្យា​របស់​អភិបាល​ថ្មី

ព័ត៌មានជាតិ

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
០៦ ឧសភា ២០១៣ | ១៣:៥៤

អ្នកយកព័ត៌មាន:
ឃុត សុភចរិយា and Shane Worrell

ប្រធានបទផ្សេងៗ

សកម្មជនស្ត្រីនៃសហគមន៍បឹងកក់ ក្នុងកូដកម្មតវ៉ារកដំណោះស្រាយកាលពីអាទិត្យមុន ហុង មិនា

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Tel: Celcard: 078 555 166/ 078 555 133
Smart: 086 822 999 / 086 277 999