ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​សហគមន៍ បុរីកីឡា អំពាវនាវ​ឲ្យ​អាជ្ញាធរ​និង​ក្រុមហ៊ុន​សាង​សង់​ផ្ទះ​ជា​បន្ទាន់

សហគមន៍ បុរីកីឡា អំពាវនាវ​ឲ្យ​អាជ្ញាធរ​និង​ក្រុមហ៊ុន​សាង​សង់​ផ្ទះ​ជា​បន្ទាន់

ព័ត៌មានជាតិ

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
០៤ កញ្ញា ២០១៣ | ១៤:៥៤

អ្នកយកព័ត៌មាន:
ឃុត សុភចរិយា

ប្រធានបទផ្សេងៗ

ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងសហគមន៍បុរីកីឡា នាពេលកន្លងមក ឃុត សុភចរិយា

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Telegram: 092 555 741
Email: webmasterpppost@gmail.com