ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​សហជីព​មាន​និន្នាការ​ប្រឆាំង​ពីរ​អំពាវនាវ​ឲ្យ​កម្មករ​ចូល​រួម​មហា​បាតុកម្ម

សហជីព​មាន​និន្នាការ​ប្រឆាំង​ពីរ​អំពាវនាវ​ឲ្យ​កម្មករ​ចូល​រួម​មហា​បាតុកម្ម

ព័ត៌មានជាតិ

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
១១ កញ្ញា ២០១៣ | ១៥:១៥

អ្នកយកព័ត៌មាន:
មុំ គន្ធា

ប្រធានបទផ្សេងៗ

មេសហជីពមាននិន្នាការគាំទ្របក្សប្រឆាំងពីរគឺ លោក រ៉ុង ឈុន និងលោក ជា មុនី ផា លីណា

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Telegram: 092 555 741
Email: webmasterpppost@gmail.com