ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​សហ​មេធាវី ខៀវ សំផន អះអាង​ពី​ការ​គ្មាន​ភ័ស្តុតាង​ចោទ​កូន​ក្តី

សហ​មេធាវី ខៀវ សំផន អះអាង​ពី​ការ​គ្មាន​ភ័ស្តុតាង​ចោទ​កូន​ក្តី

ព័ត៌មានជាតិ

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
២៩ តុលា ២០១៣ | ១៦:១៤

អ្នកយកព័ត៌មាន:
Kevin Ponniah

ប្រធានបទផ្សេងៗ

សហមេធាវីអន្តរជាតិរបស់លោក ខៀវ សំផន ធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានលើករណី ០០២/០១អ.វ.ត.ក

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Telegram: 092 555 741
Email: webmasterpppost@gmail.com