ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​សាលា​រាជធានី​ប្រគល់​ពុទ្ធ​ប្ប​ដិមា​លង្ហិន​ដល់​សារ​មន្ទីរ

សាលា​រាជធានី​ប្រគល់​ពុទ្ធ​ប្ប​ដិមា​លង្ហិន​ដល់​សារ​មន្ទីរ

ព័ត៌មានជាតិ

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
០៥ ធ្នូ ២០១២ | ១៦:៣៥

អ្នកយកព័ត៌មាន:
ឃុត សុភចរិយា

ប្រធានបទផ្សេងៗ

ពុទ្ធប្បដិមាលង្ហិន ៦៦គ.ក្រដែលប្រគល់ជូនសារមន្ទីរជាតិផា លីណា

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Telegram: 092 555 741
Email: webmasterpppost@gmail.com