ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​អង្គការ​មូលនិធិ​សកល​គំរាម​កាត់​ជំនួយ

អង្គការ​មូលនិធិ​សកល​គំរាម​កាត់​ជំនួយ

ព័ត៌មានជាតិ

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
២០ ធ្នូ ២០១៣ | ១៦:២២

អ្នកយកព័ត៌មាន:
មុំ គន្ធា and Kevin Ponniah

ប្រធានបទផ្សេងៗ

កម្មវិធីចែកមុងជ្រលក់ថ្នាំនៅខេត្តសៀមរាបកាលពីឆ្នាំមុន ធិក កល្បាណ

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Tel: Celcard: 078 555 166/ 078 555 133
Smart: 086 822 999 / 086 277 999