ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​អង្គការ​មូលនិធិ​សកល​ដក​ការ​គំរាម​កាត់​ផ្តាច់​ជំនួយ

អង្គការ​មូលនិធិ​សកល​ដក​ការ​គំរាម​កាត់​ផ្តាច់​ជំនួយ

ព័ត៌មានជាតិ

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
០៨ មករា ២០១៤ | ១៦:៣០

អ្នកយកព័ត៌មាន:
Kevin Ponniah

ប្រធានបទផ្សេងៗ

ស្ត្រីជាម្តាយជាច្រើននាក់បាននាំកូនតូចៗរបស់ពួកគាត់មកព្យាបាលជំងឺផ្សេងៗ ហុង មិនា

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Telegram: 092 555 741
Email: webmasterpppost@gmail.com