ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​អង្គភាព​ប្រឆាំង​អំពើ​ពុករលួយ​រិះគន់​មូលនិធិ​សកល

អង្គភាព​ប្រឆាំង​អំពើ​ពុករលួយ​រិះគន់​មូលនិធិ​សកល

ព័ត៌មានជាតិ

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
២៤ ធ្នូ ២០១៣ | ១៥:០៥

អ្នកយកព័ត៌មាន:
មុំ គន្ធា and Daniel Pye

ប្រធានបទផ្សេងៗ

ភ្នំពេញៈ អង្គភាព​ប្រឆាំង​អំពើ​ពុករលួយ​កម្ពុជា បាន​រិះគន់​អង្គការ​មូលនិធិ​សកល​ប្រយុទ្ធ​ប្រឆាំង​នឹង​ជំងឺ​អេដស៍ ជំងឺ​របេង និង​ជំងឺ​គ្រុន​ចាញ់ ចំពោះ​ការ​មិន​បញ្ជូន​លទ្ធផល​នៃ​ការ​ស៊ើប​អង្កេត​របស់​ខ្លួន ក្នុង​អំពើ​ពុករលួយ​ទាក់​ទង​នឹង​ប្រាក់​ជំនួយ​សុខាភិបាល។

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Telegram: 092 555 741
Email: webmasterpppost@gmail.com