ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​អាជ្ញាធរ​រាជធានី​វាយ​បង្រ្កាប​អ្នក​បឹងកក់​របួស​ជាង ១០ នាក់

អាជ្ញាធរ​រាជធានី​វាយ​បង្រ្កាប​អ្នក​បឹងកក់​របួស​ជាង ១០ នាក់

ព័ត៌មានជាតិ

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
១៤ មីនា ២០១៣ | ១៥:៥៩

អ្នកយកព័ត៌មាន:
ឃុត សុភចរិយា and Shane Worrell

ប្រធានបទផ្សេងៗ

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Telegram: 092 555 741
Email: webmasterpppost@gmail.com