ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​អាមេរិក​ថា ដំណោះស្រាយ​រឿង​នយោបាយ​ត្រូវ​ចេញ​ពី​ផ្ទៃ​ក្នុង​កម្ពុជា

អាមេរិក​ថា ដំណោះស្រាយ​រឿង​នយោបាយ​ត្រូវ​ចេញ​ពី​ផ្ទៃ​ក្នុង​កម្ពុជា

ព័ត៌មានជាតិ

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
០៥ វិច្ឆិកា ២០១៣ | ១៧:០២

អ្នកយកព័ត៌មាន:
Kevin Ponniah

ប្រធានបទផ្សេងៗ

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Telegram: 092 555 741
Email: webmasterpppost@gmail.com