ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​អ្នក​ឃ្លាំ​មើល អ វ ត ក ចង់​ឲ្យ​ភាគី​ពាក់​ព័ន្ធ​សន្យា​ឲ្យ​ច្បាស់

អ្នក​ឃ្លាំ​មើល អ វ ត ក ចង់​ឲ្យ​ភាគី​ពាក់​ព័ន្ធ​សន្យា​ឲ្យ​ច្បាស់

ព័ត៌មានជាតិ

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
០៥ វិច្ឆិកា ២០១៣ | ១៦:០៦

អ្នកយកព័ត៌មាន:
Kevin Ponniah

ប្រធានបទផ្សេងៗ

អង្គសវនាការក្នុងសំណុំរឿង ០០២ របស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមកន្លងមកអ.វ.ត.ក

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Telegram: 092 555 741
Email: webmasterpppost@gmail.com