ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​អ្នក​ធ្វើការ​នៅ​តាម​កាស៊ីណូ​រង​ការ​រំលោភ​បំពាន

អ្នក​ធ្វើការ​នៅ​តាម​កាស៊ីណូ​រង​ការ​រំលោភ​បំពាន

ព័ត៌មានជាតិ

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
០១ កក្កដា ២០១៣ | ១៤:៥៩

អ្នកយកព័ត៌មាន:
ឃុត សុភចរិយា and Shane Worrell

ប្រធានបទផ្សេងៗ

បុគ្គលិកកាស៊ីណូធ្វើការតវ៉ាហើយត្រូវបានបង្ក្រាបថ្មីៗនេះ ហុង មិនា

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Tel: Celcard: 078 555 166/ 078 555 133
Smart: 086 822 999 / 086 277 999