ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​អ្នក​នេសាទ​តវ៉ា​ប្រឆាំង​នឹង​ការ​ចាប់​ទូក​៤០​គ្រឿង

អ្នក​នេសាទ​តវ៉ា​ប្រឆាំង​នឹង​ការ​ចាប់​ទូក​៤០​គ្រឿង

ព័ត៌មានជាតិ

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
២៥ ធ្នូ ២០១២ | ១៥:០៦

អ្នកយកព័ត៌មាន:
ឃុត សុភចរិយា

ប្រធានបទផ្សេងៗ

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Tel: Celcard: 078 555 166/ 078 555 133
Smart: 086 822 999 / 086 277 999