ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​អ្នក​បាត់​ផ្ទះ​នៅ​បឹងកក់​មួយ​ក្រុម​ជួប​អភិបាល​ក្រុង​ជា​ថ្មី

អ្នក​បាត់​ផ្ទះ​នៅ​បឹងកក់​មួយ​ក្រុម​ជួប​អភិបាល​ក្រុង​ជា​ថ្មី

ព័ត៌មានជាតិ

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
០៩ កក្កដា ២០១៣ | ១៥:១០

អ្នកយកព័ត៌មាន:
ឃុត សុភចរិយា

ប្រធានបទផ្សេងៗ

នគរបាលរាជធានីចាប់អ្នកភូមិបឹងកក់ដែលតវ៉ាកន្លងមក ហេង ជីវ័ន

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Tel: Celcard: 078 555 166/ 078 555 133
Smart: 086 822 999 / 086 277 999