ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​អ្នក​បឹងកក់​ចាប់​គ្នា​ឯង​ប្រគល់​ឲ្យ​ប៉ូលិស

អ្នក​បឹងកក់​ចាប់​គ្នា​ឯង​ប្រគល់​ឲ្យ​ប៉ូលិស

ព័ត៌មានជាតិ

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
១០ កក្កដា ២០១៣ | ១៤:៥០

អ្នកយកព័ត៌មាន:
ឃុត សុភចរិយា

ប្រធានបទផ្សេងៗ

សមត្ថកិច្ចរាជធានី ចាប់សែងស្ត្រីអ្នកភូមិបឹងកក់ ដែលធ្វើការតវ៉ាកាលពីសប្តាហ៍មុន ហេង ជីវ័ន

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Tel: Celcard: 078 555 166/ 078 555 133
Smart: 086 822 999 / 086 277 999