ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​អ្នក​បឹងកក់​បុរី​កីឡា​រង​ការ​វាយ​ដំ​ជា​ថ្មី​

អ្នក​បឹងកក់​បុរី​កីឡា​រង​ការ​វាយ​ដំ​ជា​ថ្មី​

ព័ត៌មានជាតិ

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
០២ កក្កដា ២០១៣ | ១៥:៥៩

អ្នកយកព័ត៌មាន:
ឃុត សុភចរិយា

ប្រធានបទផ្សេងៗ

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Tel: Celcard: 078 555 166/ 078 555 133
Smart: 086 822 999 / 086 277 999