ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​អ្នក​ភូមិ​អណ្តូង​បារម្ភ​ពី​ការ​ឲ្យ​រុះរើ​ផ្ទះ

អ្នក​ភូមិ​អណ្តូង​បារម្ភ​ពី​ការ​ឲ្យ​រុះរើ​ផ្ទះ

ព័ត៌មានជាតិ

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
១១ មេសា ២០១៣ | ១៤:២៧

អ្នកយកព័ត៌មាន:
ឃុត សុភចរិយា

ប្រធានបទផ្សេងៗ

ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រក្នុងសហគមន៍ភូមិអណ្ដូង គោករកា ផា លីណា

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Telegram: 092 555 741
Email: webmasterpppost@gmail.com