ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​អ្នក​សម្បុក​ចាប​ទៅ​នៅ​ភូមិ​អណ្តូង​មិន​ព្រម​ចាក​ចេញ​ជា​លើក​ទី២

អ្នក​សម្បុក​ចាប​ទៅ​នៅ​ភូមិ​អណ្តូង​មិន​ព្រម​ចាក​ចេញ​ជា​លើក​ទី២

ព័ត៌មានជាតិ

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
០៤ តុលា ២០១២ | ១៦:២៩

អ្នកយកព័ត៌មាន:
មុំ គន្ធា and Shane Worrell

ប្រធានបទផ្សេងៗ

ទ្រុង​ដាក់​ព្រាប​ជាច្រើន​ត្រៀម​សម្រាប់​ការ​ប្រកួត​​។ Afp

អតីតអ្នកភូមិសម្បុកចាប ដែលបង្ខំឲ្យទៅនៅភូមិអណ្តូង ត្រូវបង្ខំឲ្យរើចេញជាលើកទី២ ផា លីណា

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Telegram: 092 555 741
Email: webmasterpppost@gmail.com