ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​កម្មករ​បិទ​ផ្លូវ​មុខ​ក្រសួង​ការងារ ក្រោយ​មិន​សប្បាយ​ចិត្ត​នឹង​លទ្ធផល​ដំឡើង​ប្រាក់​ឈ្មួល

កម្មករ​បិទ​ផ្លូវ​មុខ​ក្រសួង​ការងារ ក្រោយ​មិន​សប្បាយ​ចិត្ត​នឹង​លទ្ធផល​ដំឡើង​ប្រាក់​ឈ្មួល

ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
២៤ ធ្នូ ២០១៣ | ១៧:៣១

អ្នកយកព័ត៌មាន:
មុំ គន្ធា

ប្រធានបទផ្សេងៗ

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Telegram: 092 555 741
Email: webmasterpppost@gmail.com