ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​ដល់​ឆ្នាំ២០១៨ ទើប​ប្រាក់​ឈ្មួ​លក​ម្មករ​ដំឡើង​ដល់ ១៦០ដុល្លារ

ដល់​ឆ្នាំ២០១៨ ទើប​ប្រាក់​ឈ្មួ​លក​ម្មករ​ដំឡើង​ដល់ ១៦០ដុល្លារ

ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
២៤ ធ្នូ ២០១៣ | ១៦:៥៤

អ្នកយកព័ត៌មាន:
មុំ គន្ធា

ប្រធានបទផ្សេងៗ

IMG_9941

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Tel: Celcard: 078 555 166/ 078 555 133
Smart: 086 822 999 / 086 277 999