ភ្នំពេញ ប៉ុស្ដិ៍ | ​ប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា​ចុះ​អនុស្សរណៈ​​ជាមួយ​​ប្រៃ​សណីយ៍ថៃ​ថ្ងៃ​នេះ

ប្រៃសណីយ៍កម្ពុជា​ចុះ​អនុស្សរណៈ​​ជាមួយ​​ប្រៃ​សណីយ៍ថៃ​ថ្ងៃ​នេះ

ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍

កាលបរិច្ឆេទផ្សាយ:
០៦ មីនា ២០១៣ | ១៥:០៧

អ្នកយកព័ត៌មាន:
ម៉ៃ គុណមករា

ប្រធានបទផ្សេងៗ

ក្រដាសប្រាក់១០០០រៀល ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមជនបទកាន់តែយល់ដឹងពីការផ្ញើរប្រាក់ និងផ្ទេរប្រាក់ពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយម៉ៃ វីរៈ

Contact PhnomPenh Post for full article

Post Media Co Ltd
The Elements Condominium, Level 7
Hun Sen Boulevard

Phum Tuol Roka III
Sangkat Chak Angre Krom, Khan Meanchey
12353 Phnom Penh
Cambodia

Telegram: 092 555 741
Email: webmasterpppost@gmail.com